Kayıt için Gerekli Belgeler

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'ne KABUL ALMIŞ ÖĞRENCİLERİN

KAYIT OLMAK İÇİN GETİRMELERİ GEREKEN BELGELER

(1) Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır. Kayıt için gerekli belgeler şunlardır:

Yabancı Uyruklu Öğrenci Kayıt Formu

a) Lise diplomasının aslı ile noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi, [Mezuniyet Belgesi ile kayıt yapılmayacaktır. Ancak istisnai durumlarda; mezun olunan okuldan diplomalarını alamayıp geçici mezuniyet belgesiyle başvuran öğrencilerin, kayıtlandığı dönemin sonuna kadar (İlgili akademik yılın Akademik takviminde belirtilen Güz yarıyılı sonu tarihi) diplomalarının aslını getirmesi zorunludur. Bu süre içerisinde diplomalarının aslını teslim etmeyen öğrencilerin kayıtları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca silinir.]

b) Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri veya Konsolosluklarından ya da Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınacak “Denklik Belgesi”, [Denklik Belgesi ‘nin aslını kayıtlandığı dönemin sonuna kadar (İlgili akademik yılın Akademik takvimde belirtilen Güz yarıyılı sonu tarihi) getirmesi zorunludur. Bu süre içerisinde diploma denkliğini teslim etmeyen öğrencilerin kayıtları silinir.]

c) Mezuniyet not ortalamasını gösteren belgenin aslı ile noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi,

ç) Başvuruda kullanılacak sınav sonuç belgesinin aslı ile noter onaylı Türkçe tercümesi,

d) Kimlik belgesi ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının onaylı örneği,

e) Öğrenim ücretinin yatırıldığına ilişkin dekont,

f) Türk Dış Temsilciliklerinden alınacak “Öğrenim Vizesi”, [Öğrenim vizesi olmayanların, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün belirlediği ilkeler çerçevesinde Öğrenim Vizesi istenmeyecek yabancılar statüsünde olmaları gerekir.]

g) Son 6 ayda çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf,

ğ) Varsa geçerliliği olan Türkçe yeterlik belgesinin aslı ve onaylı örneği, [Mavi Kart sahibi öğrencilerden ve T.C. uyruğu olan öğrencilerden istenmez.]

h) Varsa Yabancı Uyruklu Kimlik Numarası (YU),

ı) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyruklulardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,

i)  Maddi Güvence Beyan Formu,

j) Liseyi yurtdışında okuyan T.C. uyruklu öğrencilerin yurda giriş/çıkışını gösteren Emniyet Genel Müdürlüğü onaylı belge,

k) YTÜ Uluslararası Öğrenci Kayıt Taahhütname Formu.

(2) Öğrencilerin, programa kabul edildikleri ilk yarıyılda kayıt yaptırmaları gereklidir. Kayıt döneminde kayıt yaptırmayan öğrenciler haklarından feragat etmiş sayılır.

(3) Kayıt olan yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye'de öğrenim görmek üzere ikamet edebilmeleri için 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu hükümleri çerçevesinde İçişleri Bakanlığı yetkili makamları tarafından verilen öğrenci ikamet iznini 90 (doksan) gün içinde almaları ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekir.